پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی بودجه

پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی بودجه ,پاورپوینت آماده|30008425|zjm
پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی بودجه

هر علمی بر پایه های اصولی ثابت استوار است.بودجه نیز براصول و پایه های نهاده شده که از آنها به اصول بودجه یاد می شود.

تدوین این اصول اولین بار در سال 1885 توسط ((لئون سه))انجام گرفت.

البته پیش از ((سه))هم این اصول به صورت پراکنده ودر لابلای نوشته های علمای اقتصاد و مالیه یافت می شد ولی مدون نمودن آن از ((سه))به یادگار مانده است.

از این جهت که دولت هر ساله مجبور است نظرمجلس را برای برنامه خود جلب نماید اهمیت بسیار دارد.

در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند وبر آن صحه گذارند و یا تغییر جهت برنا مه ها را از دولت بخواهند.

اصل شا ملیت یا تفصیل

به موجب این اصل بودجه دولت باید به صورت مشروح به ریز و تفصیل تهیه وتنظیم و به مجلس تقدیم گردد.درآمد در لایحه باید به صورت مشروح و دستگا هی طبقه بندی شده و هزینه های هر دستگاه در قالب برنامه ها و مواد هزینه و به تفکیک هز ینه های جاری و عمرانی ونیز ملی و استانی به شهری و روستا یی درج گردد.

رعایت این اصل موجب می گردد نظارت مجلس ازطریق نمایندگان مردم و سازمان های نظارتی مانند دیوان محا سبات بر درآمد ها و هزینه ها ی کشور به نحو موثر تحقق یافته و تسهیلات لازم نیز برای انجام این امر فراهم شود.