پاورپوینت آماده مفهوم و اهمیت طرح كسب و كار و علل شکست طرح های كسب و كار

پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده مفهوم و اهمیت طرح كسب و كار و علل شکست طرح های كسب و كار ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه|30008431|zjm
پاورپوینت آماده مفهوم و اهمیت طرح كسب و كار و علل شکست طرح های كسب و كار

1 مقدمه

2 مفهوم طرح كسب و كار

3 اهميت طرح كسب و كار

4 موارد اصلي قابل بررسي طرح كسب و كار

5 علل شکست طرح های كسب و كار

6 نتيجه گيري

1 . مهم است كه مالك درباره هدف خود از كسب و كار و منابعي كه براي آن نياز دارد، به دقت فكر كند. اين موضوع در برآورد ميزان سرمايه مورد نياز به وي كمك خواهد كرد.

2 . بعيد به نظر مي رسد كه مالك كسب و كار براي راه اندازي آن سرمايه كافي داشته باشد. حمايت كنندگان مالي بانك ها يا سرمايه گذاران بايد متقاعد شوند كه سرمايه گذاري در كسب و كار جديد منطقي و درست است.